image banner
Quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Ngày 20/3/2023, UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND. Theo đó, quy định các nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai cụ thể:
(1) Áp dụng hệ số K thành phần để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng gồm 03 hệ số K: (1) Hệ số K₂: Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử dụng rừng: Hệ số K₂ = 1,00 đối với rừng đặc dụng; K₂ = 0,95 đối với rừng phòng hộ; K₂ = 0,90 đối với rừng sản xuất; (2) Hệ số K₃: Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc hình thành rừng. Hệ số K₃ =1,00 đối với RTN; K₃ = 0,90 đối với rừng trồng; (3) Hệ số K₄: Điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó khăn được quy định đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định. Hệ số K₄ = 1,00 đối với xã khu vực III; K₄ = 0,95 đối với xã  khu vực II; K₄ = 0,90 đối với xã  khu vực I.
Ảnh: Rừng được quản lý, bảo vệ tốt từ chính sách DVMTR
 
(2) Tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng: Số lần tạm ứng: Không quá 02 lần/năm. Tỷ lệ tạm ứng: tối đa không quá 70% tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng mà các đối tượng được nhận trong năm theo kế hoạch thu, chi của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng được UBND tỉnh phê duyệt.
Căn cứ Quyết định trên UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Kho bạc Nhà nước, UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nguồn: Trang TTĐT Chi cục Kiểm lâm Lào Cai


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 46
  • Trong tuần: 607
  • Tất cả: 28556
Đăng nhập