image banner
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày 14/4/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 21/2023/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025. Qua đó quy định một số mức hỗ trợ cụ thể như sau:

1. Quy định về hỗ trợ hoạt động bảo vệ rừng

a, Khoán bảo vệ rừng: (i) Mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân là 300.000 đồng/ha/năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân; (ii) Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng là 50.000 đồng/ha/5 năm, thực hiện cả giai đoạn Chương trình 2021-2025 và được bố trí trong tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng cấp cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình. Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện 01 lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng.

b, Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng: Mức hỗ trợ đối với Công ty lâm nghiệp là 300.000 đồng/ha/năm; Ban quản lý rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã là 100.000 đồng/ha/năm; Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được Nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên là 300.000 đồng/ha/năm.

c, Quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng: Mức hỗ trợ trung bình là 100.000 đồng/ha/năm tính trên tổng diện tích khu rừng đặc dụng được giao Bộ, địa phương quản lý.

d, Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm các khu rừng đặc dụng: Mức hỗ trợ là 40 triệu đồng/thôn, bản/năm.

đ, Bảo vệ rừng tại cơ sở (cấp xã): Mức hỗ trợ là 100.000 đồng/ha/năm.

e, Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng: (i) Mức hỗ trợ đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên là 3.000.000 đồng/ha/6 năm; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung là 1.600.000 đồng/ha/năm trong 3 năm đầu và 600.000 đồng/ha/năm cho 3 năm tiếp theo.

anh tin baianh tin bai

Ảnh: Hiệu quả từ công tác quản lý bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn Văn Bàn

2. Quy định về chi hoạt động đặc thù

(i) Chi công tác phí, hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị;

(ii) Chi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực: thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

(iii) Chi ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn các nội dung thuộc Chương trình: Thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan; các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

(iv) Chi điều tra, khảo sát, thống kê nội dung chuyên môn. Nội dung và mức chi theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia;

(v) Chi các hoạt động mang tính chất nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động chuyên môn của Chương trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

(vi) Chi kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị;

(vii) Các nội dung, hoạt động, định mức chi khác theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2023 và thay thế Thông tư số 62/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Nguyễn Đức Thịnh


image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 75
  • Trong tuần: 516
  • Tất cả: 44209
Đăng nhập